[iklan]
πŸ€

Teori Konsep: Analogi, Metafora, Hakikat-hakikat, Konsep Pragmatik, Cita-cita

Analogi (memperhatikan hal-hal lain)

Analogi dapat membantu dalam mengenali hubungan yang mungkin terjadi antara objek yang memiliki karakteristik yang diinginkan. Sebagai contoh, pada suatu waktu, dipercayai bahwa arsitektur model gotik adalah pilihan yang tepat untuk gereja, akademi, dan universitas. Sementara itu, model Doris Yunani dianggap sesuai untuk bangunan bank, dan Basilika St. Peter dianggap sebagai model yang cocok untuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam konteks ini, analogi digunakan sebagai alat untuk memahami dan menggambarkan kesesuaian antara jenis arsitektur dan fungsi bangunan. Analogi semacam ini membantu dalam membuat pilihan yang tepat berdasarkan karakteristik yang diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan suasana yang sesuai atau memberikan citra yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan analogi dalam pemilihan model arsitektur dapat membantu dalam merancang bangunan yang tidak hanya estetis tetapi juga berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan spesifiknya.

2. Metafora (memperhatikan abstraksi-abstraksi)

Metaphora, atau kiasan, merupakan cara untuk mengenali keterkaitan antara dua objek atau konsep yang dilihat sebagai serupa. Perumpamaan, salah satu bentuk metaphora, menggunakan kata-kata seperti "seperti" atau "bagaimana" untuk menyatakan suatu hubungan yang serupa. Sementara perumpamaan cenderung mengidentifikasi pola hubungan yang sejajar atau serupa, analogi, sebagai bentuk lain dari metaphora, fokus pada mengenali hubungan kenyataan yang dapat ditujukan kepada objek yang bersangkutan.

Sebagai contoh, perumpamaan dapat digunakan untuk menyatakan bahwa "hidup ini seperti gulungan roller coaster," di mana kata "seperti" menyoroti keterkaitan atau kemiripan antara pengalaman hidup dan sensasi naik roller coaster. Di sisi lain, analogi dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua situasi yang mungkin tidak terlihat mirip secara langsung, tetapi memiliki keterkaitan dalam konteks tertentu, seperti mengatakan bahwa "mengelola bisnis adalah seperti menavigasi kapal di lautan bisnis yang kompleks."

Dengan memahami perbedaan antara perumpamaan dan analogi, seseorang dapat lebih efektif menggunakan kiasan untuk menyampaikan pemahaman atau memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai suatu konsep. Perumpamaan memberikan gambaran langsung, sementara analogi membangun hubungan antara dua konsep yang mungkin tidak tampak serupa pada pandangan pertama. Dengan demikian, pemahaman yang cermat terkait dengan penggunaan metaphora dapat memperkaya cara kita berkomunikasi dan menyampaikan ide.

3. Hakikat-hakikat (memperhatikan syarat-syarat yang dinyatakan)

Inti dari merinci dan menfokuskan aspek-aspek yang kompleks adalah untuk menghasilkan penjelasan yang jelas dan singkat. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam untuk mengidentifikasi aspek yang paling esensial dan intrinsik dari suatu masalah, termasuk objek yang sedang dianalisis. Selain itu, memberikan gambaran tentang hakikat suatu hal juga dapat berasal dari penemuan dan identifikasi akar masalah yang mendasari. Dengan demikian, esensi dari merinci hakikat suatu hal adalah kemampuan untuk menyajikan informasi dengan fokus pada elemen-elemen yang krusial dan mencerminkan esensi keseluruhan dari suatu konteks atau permasalahan yang tengah dihadapi.

4. Konsep Pragmatik (memperhatikan syarat-syarat yang dinyatakan)

Tidak semua konsep dapat mencakup esensi dari seluruh proyek atau menggambarkan semua fungsi dan kegiatan dalam sebuah bangunan. Konsep-konsep dapat berkembang berdasarkan pertimbangan yang lebih pragmatis, yang seringkali dengan jelas teridentifikasi dalam program pembangunan. Banyak arsitek juga mengutamakan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret yang dihadapi klien-klien mereka.

Ada sebagian individu yang memandang pendekatan pragmatis sebagai sumber motivasi yang kuat, dan sejumlah perancang cenderung menghindari pengembangan konsep secara berlebihan, lebih fokus pada pemecahan masalah yang ada, sambil tetap menjaga kreativitas mereka. Pendekatan ini memungkinkan fokus pada solusi konkret yang dapat diterapkan dengan lebih tepat sesuai kebutuhan, memastikan bahwa konsep yang diusulkan benar-benar memenuhi tujuan praktis proyek dan keinginan klien.

5. Cita-cita (memperlihatkan nilai-nilai umum)

Para arsitek membawa konsep yang dianggap ideal dalam menangani suatu proyek. Keseriusan mereka dalam membawakan konsep yang tepat dapat mendapatkan pujian, sementara kesalahan dalam pemilihan konsep dapat menyebabkan prakonsepsi dan meragukan kewenangan dasar mereka. Konsep ideal yang diusung oleh arsitek mencerminkan aspirasi dan cita-cita tertinggi mereka terhadap proyek yang sedang dihadapi.

Dalam praktiknya, arsitek dituntut untuk memiliki kepekaan dan kecerdasan dalam memilih konsep yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan proyek. Konsep tersebut menjadi dasar untuk merancang dan mengembangkan suatu bangunan atau ruang, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil akhir. Kualitas konsep yang tepat tidak hanya mencerminkan kemampuan profesionalitas arsitek, tetapi juga dapat menjadi landasan untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pihak terkait, termasuk klien dan pihak berwenang.

Seringkali, arsitek harus melibatkan berbagai elemen seperti fungsi, estetika, dan keberlanjutan dalam membentuk konsep ideal. Aspirasi dan cita-cita yang tertanam dalam konsep tersebut juga dapat mencakup nilai-nilai budaya, ekologis, atau sosial yang diinginkan oleh arsitek dalam menyumbangkan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pentingnya konsep ideal tidak hanya terbatas pada fase perencanaan, tetapi juga dapat memengaruhi pelaksanaan dan penerimaan proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, arsitek perlu memastikan bahwa konsep yang dibawa memiliki kejelasan, konsistensi, dan relevansi terhadap konteksnya. Keselarasan konsep dengan visi keseluruhan proyek dapat membantu menciptakan bangunan atau ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam dunia arsitektur, konsep ideal yang berhasil membawa proyek menuju keberhasilan adalah cerminan dari pemahaman mendalam arsitek terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam setiap langkah perancangan, arsitek perlu mempertimbangkan dengan cermat konsep yang diusungnya, menggambarkan dedikasi mereka terhadap kualitas dan keberlanjutan dalam lingkup pekerjaan arsitekturalnya.

..... Selengkapnya - FILOSOFI : PERANCANGAN PERKANTORAN PADA ASPEK ARSITEKTUR

Slide show dengan image dan capture

Kode berikut merupakan implementasi dari slideshow otomatis menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut adalah penjelasan cara kerja dan fungsi dari setiap bagian kode tersebut:...

Automatic Slideshow

Change image every 3 seconds:

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

... --

1. CSS Styling:

   - `* {box-sizing: border-box;}`: Mengatur model kotak untuk semua elemen agar termasuk padding dan border dalam perhitungan lebar dan tinggi.

   - `body {font-family: Verdana, sans-serif;}`: Menetapkan jenis font untuk teks pada body.

   - `.mySlides {display: none;}`: Mengatur elemen dengan kelas `mySlides` menjadi tidak terlihat (hidden).

   - `img {vertical-align: middle;}`: Mengatur tata letak vertikal gambar.

   - `.slideshow-container`: Menetapkan gaya untuk wadah slideshow, termasuk lebar maksimum, posisi relatif, dan margin otomatis.

   - `.text`, `.numbertext`: Menetapkan gaya untuk teks dan nomor pada gambar slideshow.

   - `.dot`: Menetapkan gaya untuk elemen dot/bullet/indicator pada slideshow.

2. HTML Structure:

   - Elemen-elemen HTML digunakan untuk menunjukkan struktur dasar halaman, termasuk heading (`<h2>`), paragraf (`<p>`), dan wadah slideshow (`<div>`).

3. JavaScript Script:

   - Variabel `slideIndex` digunakan untuk melacak indeks gambar yang sedang ditampilkan.

   - Fungsi `showSlides()` mengatur tampilan slideshow dengan mengubah properti `display` dari elemen-elemen gambar dan mengganti kelas aktif pada elemen dot.

   - Perulangan `for` digunakan untuk menyembunyikan semua gambar dan menghapus kelas "active" dari semua dot.

   - Gambar dan dot yang sesuai dengan `slideIndex` ditampilkan dan diberikan kelas "active".

   - Fungsi ini kemudian dijalankan secara rekursif setiap 3000 milidetik (3 detik) menggunakan `setTimeout`.

4. Media Query:

   - Terdapat aturan media query untuk menyesuaikan ukuran teks pada elemen dengan kelas `.text` jika lebar layar kurang dari 300 piksel.

Pada intinya, kode ini membuat tampilan slideshow otomatis dengan transisi fade antara gambar-gambar, dilengkapi dengan nomor dan dot sebagai navigasi. Fungsi JavaScript dijalankan secara terus menerus untuk mengubah gambar setiap 3 detik dan memberikan efek fade.

Program Javascript untuk merubah huruf menjadi huruf kecil semua dan mengganti spasimenjadi huruf kecil semua dan mengganti spasi dengan tanda hubung ("-"):

Tentu, berikut adalah kode JavaScript untuk mengubah string `tt` menjadi huruf kecil semua dan mengganti spasi dengan tanda hubung ("-"):

```javascript

var tt = "Desain Pagar Dan Kanopi Minimalis";

var ttLowercase = tt.toLowerCase(); // Mengubah ke huruf kecil semua

var ttWithDash = ttLowercase.replace(/\s+/g, "-"); // Mengganti spasi dengan tanda hubung


console.log(ttWithDash); // Output: "desain-pagar-dan-kanopi-minimalis"

```

Dalam kode di atas, `toLowerCase()` digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, dan `replace(/\s+/g, "-")` digunakan untuk mengganti spasi dengan tanda hubung. Hasilnya akan dicetak pada konsol sebagai "desain-pagar-dan-kanopi-minimalis".


Berikut adalah kode JavaScript lengkap yang mencakup pengambilan input dari textarea, pemrosesan string, dan kemampuan untuk menyalin hasil ke clipboard saat tombol diklik:


```html

    <textarea id="inputText" rows="4" cols="50" placeholder="Masukkan teks di sini..."></textarea>

    <button onclick="transformText()">Transform Text</button>

    <br>

    <span id="result"></span>

    <script>

        function transformText() {

            // Mendapatkan nilai dari textarea

            var tt = document.getElementById('inputText').value;


            // Mengubah ke huruf kecil semua dan mengganti spasi dengan tanda hubung

            var ttLowercase = tt.toLowerCase();

            var ttWithDash = ttLowercase.replace(/\s+/g, "-");


            // Menampilkan hasil di elemen dengan id "result"

            var resultElement = document.getElementById('result');

            resultElement.textContent = ttWithDash;


            // Menyalin hasil ke clipboard

            var textArea = document.createElement("textarea");

            textArea.value = ttWithDash;

            document.body.appendChild(textArea);

            textArea.select();

            document.execCommand('copy');

            document.body.removeChild(textArea);


            alert("Hasil telah disalin ke clipboard!");

        }

    </script>

```

Dalam kode di atas, kita menggunakan elemen textarea untuk mendapatkan input teks dari pengguna. Ketika tombol "Transform Text" ditekan, fungsi `transformText()` dijalankan. Fungsi ini melakukan pemrosesan string, menampilkan hasil, dan menyalin hasil ke clipboard. Hasilnya juga ditampilkan di elemen dengan id "result".


Berikut adalah kode JavaScript yang memunculkan tulisan di bawah tombol "Transform Text" selama 3 detik tanpa menggunakan alert:


```html

    <textarea id="inputText" rows="4" cols="50" placeholder="Masukkan teks di sini..."></textarea>

    <button onclick="transformText()">Transform Text</button>

    <br>

    <span id="result"></span>


    <script>

        function transformText() {

            // Mendapatkan nilai dari textarea

            var tt = document.getElementById('inputText').value;


            // Mengubah ke huruf kecil semua dan mengganti spasi dengan tanda hubung

            var ttLowercase = tt.toLowerCase();

            var ttWithDash = ttLowercase.replace(/\s+/g, "-");


            // Menampilkan hasil di elemen dengan id "result"

            var resultElement = document.getElementById('result');

            resultElement.textContent = ttWithDash;


            // Menyalin hasil ke clipboard

            var textArea = document.createElement("textarea");

            textArea.value = ttWithDash;

            document.body.appendChild(textArea);

            textArea.select();

            document.execCommand('copy');

            document.body.removeChild(textArea);


            // Menampilkan tulisan di bawah tombol selama 3 detik

            var messageElement = document.createElement("span");

            messageElement.textContent = "Hasil telah disalin ke clipboard!";

            document.body.appendChild(messageElement);


            setTimeout(function() {

                document.body.removeChild(messageElement);

            }, 3000);

        }

    </script>

```

Dalam kode di atas, pesan "Hasil telah disalin ke clipboard!" ditambahkan sebagai elemen `<span>`, dan elemen ini ditambahkan ke body dokumen. Kemudian, kita menggunakan `setTimeout` untuk menghapus elemen tersebut setelah 3 detik.

Budidaya Jamur Tiram mulai tumbuh

Budidaya Jamur Tiram mulai tumbuh

Afandi Kusuma
Sudah ada yang mulai tumbuh

 

Bosmuda Praja Diningrat
Aku tuku limo ae oleh ta? Iki tak demokan nang tonggoku.....ben rame sisan.....

Bosmuda Praja Diningrat
Soale tonggoku tak critani bibite jamur..jare kate jaluk aku..pingin jajal...insya Allah Sesok bengi ae tak rono jupuk limo ae

Afandi Kusuma
Bosmuda Praja Diningrat, monggo

Iwak Yadie
Ya, punyaku uda tumbuh satu, yg aku tanyakan uda 2 hari kok gak lebar ya daune apa cuma segitu ya lebare.trim

Den Ghaff
kang...1kantong skali panen brp kali & bratx brp gram..??mtur nwun

Bosmuda Praja Diningrat
Sekalian.. Masa panenya rata rata mulai dr pertama merawat berapa hari.. Soalnya kmarin aku bilang ketetanggaku panennya 2 hari skali.. Hehe..

Den Ghaff
lhaa..sakbenerx kang.??bobotx..gk bs drata2..??

Afandi Kusuma
Bosmuda Praja Diningrat, panen utk satu log 5 hari atau 1 minggu sekali.
kalau lognya banyak ya bisa setiap hari panen.

masa tunggu kalau kondisi sekarang kurang lebih 1 minggu, (sejak pertama bibit dimasukkan, kurang lebih 1 bulan)

satu log per panen 2 s/d 4 ons.

Afandi Kusuma
Iwak Yadie, kalau yg tumbuh barengan keluar dari satu lubang bersamaan jumlahnya banyak, tumbuhnya memang tidak terlalu lebar, kalau yg tumbuh cuma satu atau dua, bisa lebar sampai 15 cm. Biasanya yg bersamaan tumbuh tidak sama besarnya. Waktu panen dalam satu tempat tumbuh itu dicabut semua.

Bosmuda Praja Diningrat
Loh .. Misalnya saya ntar malem ambil trus besok memulai menanam... Apa nunggu 1 bulan mas?

Afandi Kusuma
Bosmuda Praja Diningrat bisa jadi besoknya sudah tumbuh

Bosmuda Praja Diningrat
Waaah siiip wis.. Tp delok jadwalku sik.. Padat banget soale mas... Tp insya Allah tetep tak mampir runu masio pulang dalu yo mas..

Panen Jamur Tiram

Panen  Jamur Tiram 

Afandi Kusuma
Panen
Jamur TiramAdi Wasito
Beri penjelasan singkat... Mungkin aku tertarik..

Nur Yanto 
As Dijual brp Gus/kg nya?,,,salam

Ken BundaNa EeNcizz
Enk tu dimsak tumis

Anix Wulan
Alamatnya dimana? & berapa per kilo nya?

Afandi Kusuma
Adi Wasito, di Gresik, punya e KUB Bhinneka.

Afandi Kusuma

 Nur Yanto As, belum tahu harga per kgnya,
nanti aku diskusikan dulu dengan teman-teman.

Afandi Kusuma
Ken BundaNa EeNcizz, iya enak.
aku juga suka

Afandi Kusuma
Anix Wulan, di Jl. Awikoen Madya no 5 Gresik.

monggo kalau berkenan lihat-lihat jamurnya.
kalau pas ada yg siap panen, boleh dipetik sendiri.

atau beli lognya juga boleh.

Anix Wulan
Iya, Insya Allah kpn2 kalo ada waktu tak kesana. JL awikoen itu gumantar ya?

Afandi Kusuma
Anix Wulan, monggo
iya daerah Gemantar

Kerja sama modal untuk Ready Stock Produk

Kerja sama modal untuk Ready Stock Produk

Saya pemilik butik Mode Ok -, produknya bisa dilihat di www.suwur.com atau www.suwur.com,
saat ini kami menerima order kebanyakan hanya preorder, pembeli pesan dulu, baru dibuatkan dan memakan waktu 3 hari s/d 2 minggu untuk proses produksi.
saat ini kami memiliki ratusan reseller aktif.

Untuk tenaga produksi, 7 orang tenaga tetap dan 20 orang tenaga lepas, serta untuk administrasi ada 4 orang.

Kebanyakan reseller dan tentu kami sendiri juga, ingin menyediakan ready stok. Bagi para reseller, mereka bisa menjual dengan lebih mudah. Pesan hari ini, bayar hari ini, hari ini juga barang langsung dikirim.

Untuk itu perlu ready stok, dalam jumlah yang tidak sedikit,
karena kalau ready stoknya tidak banyak, maka sistem tidak bisa berjalan dengan baik.
Menurut perhitungan kami, ready stok yang diperlukan adalah minimal seribu baju, idealnya tiga ribu baju.
Ya, kami sudah punya sistem untuk produksi, punya sistem untuk pemasaran, juga untuk administrasinya.
Jika ada modal tambahan, hanya untuk ready stok, langsung diwujudkan dalam bentuk produk, yang siap dijual oleh ratusan pemasar online.

Modal hanya untuk ready stok yang siap jual, bukan untuk yang lain. Keuntungan 40% (maksimal), prosentase keuntungan bisa berkurang karena ada diskon untuk reseller dan untuk grosir.
Sistem bagi hasil, 1/3 untuk operasional, 1/3 untuk pengelolah, 1/3 untuk pemodal.
Tentang kami, bisa dilihat di
https://busana.suwur.com/2010/05/tentang-kami.html

 

Silaturahim - Sharing usaha : UNDANGAN Acara

UNDANGAN  Acara:  - Silaturahim  - Sharing usaha

UNDANGAN

Acara:
- Silaturahim
- Sharing usaha
- Pendaftaran anggota baru KUB Gresik
- Rapat kerja KUB Gresik

Tempat :
Jl. Awikoen Madya no 5 Gresik, (dekat Wisma Semen Gresik - Dsn Gemantar, Kel. Gending, Kec. Kebomas)
Rumah pojok antara Jl. Awikoen Madya dengan Jl Awikoen Madya Selatan

Waktu :
Minggu Pagi, 8 Pebruari 2015
Pukul 09:00

Konfirmasi kedatangan :
SMS/WA
"KUB.Nama.Alamat"
contoh:
KUB.Afandi Kusuma.Gending Kebomas

======
Jangan lewatkan bagi yang :
- sedang mencari rekan kerja dan ingin mengembangkan usaha
- sedang mencari peluang usaha atau mencari kerja
- ingin belajar bisnis
- ingin berinvestasi dalam bidang usaha mikro kecil menengah
- ingin bergabung dalam memanfaatkan bantuan pelatihan dari pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil
- ingin berkenalan dengan anggota grup Suara Gresik
======

Telah dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gresik. Banyak yang ingin ikut bergabung. Yuk berkenalan. Ayo rapatkan barisan, saling berbagi dan saling membantu dalam kelompok usaha bersama.

Gedebok Art - Kerajinan Pelepah Pisang

Gedebok Art - Kerajinan Pelepah Pisang

Afandi Kusuma

Kreatif dengan produk dari pelepah pisang

Sukses untuk Pak Syafik


   Kang Harjo 
Tangan terampil....

Mamay Moment Infinity 
Dmn ni

Suleha Andriany
 bagus pengen bikin !?ajari lur...

Mamay Moment Infinity
 Lokasi yg buat hehe

Widya Indra Nedved
 Lokasi dmn tuch maz Afandi Kusuma

Afandi Kusuma 
Widya, tadi di Gresik Fair, saya sudah mengantongi kontaknya Pak Syafik, di Sunan Prapen,

Widya Indra Nedved 
Boleh tuch maen k galery na...

Mamay Moment Infinity 
Klangonan?

 


Menawarkan besi beton SNI

 Untuk menawarkan besi beton SNI dengan cara yang menarik, Anda dapat mempertimbangkan beberapa strategi pemasaran berikut:

  1. Gunakan bahasa yang mudah dipahami: Pastikan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan potensial. Hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan atau mengintimidasi.
  2. Berikan penawaran khusus: Berikan penawaran khusus atau diskon untuk pelanggan baru atau pelanggan yang kembali. Ini dapat membantu menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk membeli dari Anda.
  3. Gunakan media sosial: Gunakan media sosial untuk mempromosikan besi beton SNI Anda. Buat posting yang menarik dan informatif tentang produk Anda dan bagaimana mereka dapat membantu pelanggan Anda.
  4. Buat video: Buat video yang menarik tentang besi beton SNI Anda. Video ini dapat memberikan informasi tentang produk Anda dan menunjukkan keuntungan dari penggunaannya.
  5. Buat situs web: Buat situs web yang menarik dan mudah digunakan untuk produk Anda. Pastikan untuk menyertakan informasi tentang produk Anda, termasuk spesifikasi dan harga.
  6. Buat konten informatif: Buat konten informatif seperti artikel blog atau panduan pengguna untuk membantu pelanggan Anda memahami produk Anda dan cara menggunakannya.

Saya harap ini membantu! Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau membutuhkan bantuan dengan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya pada saya. 😊
..
Berikut adalah contoh penawaran besi beton SNI :

Kepada Yth,

Kami senang dapat menawarkan besi beton SNI berkualitas tinggi untuk proyek Anda. Besi beton kami memenuhi standar SNI 07-2052-2002 dan memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa.

Besi beton kami tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, termasuk polos dan ulir. Kami juga menawarkan harga yang kompetitif dan diskon untuk pelanggan baru dan pelanggan yang kembali.

Kami memahami bahwa memilih besi beton yang tepat untuk proyek Anda dapat menjadi tugas yang menantang. Oleh karena itu, kami siap membantu Anda dalam setiap langkah dari proses ini. Tim ahli kami akan membantu Anda memilih besi beton yang tepat untuk proyek Anda dan memberikan saran tentang cara menggunakannya dengan efektif.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan dengan sesuatu. Kami siap membantu Anda dalam setiap langkah dari proses ini.

Terima kasih atas perhatian Anda dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda dalam waktu dekat.

Hormat kami,

Jenis vernis atau pernis Berdasarkan penggunaannya

Vernis

Vernis atau Pernis adalah jenis cat yang memberikan kilap pada permukaan. Vernis ini merupakan pelapis akhir yang tidak berwarna. Proses pengeringan vernis terjadi karena penguapan solvent.


Berdasarkan penggunaannya, vernis atau pernis dapat dibedakan menjadi dua:

1. Vernis Khusus untuk Finishing Furnitur dalam Ruangan (Furniture Varnishes):

   - Cepat mengering.

   - Memberikan kilap tinggi, kekerasan, dan kekenyalan yang cukup.

2. Vernis atau Pernis Lantai (Floor Vernis):

   - Dirancang khusus untuk melindungi lantai kayu.

   - Memiliki sifat-sifat khusus, seperti tahan air, tahan terhadap air sabun, dan larutan kimia pembersih lantai.

   - Memberikan kilap yang baik.

   - Cepat mengering dan lapisannya cukup keras.

Langkah-langkah aplikasi vernis:

1. Memperbaiki permukaan kayu yang akan diaplikasi vernis.

2. Mengampelas permukaan kayu dengan kertas ampelas nomor 100-140.

3. Mengisi pori-pori kayu dengan bahan bubur filler (wood filler).

4. Mengampelas permukaan wood filler setelah kering dengan kertas ampelas nomor 240.

5. Mengaplikasikan lapisan dasar vernis searah urat kayu. Jika perlu, melakukan penguasan cara silang agar lapisan cat rata.

6. Setelah lapisan dasar vernis mengering, mengampelas dengan kertas ampelas halus nomor 320.

7. Mengaplikasikan vernis terakhir dengan cara mengencerkan bahan vernis terlebih dahulu menggunakan pengencer jenis terpentin atau minyak cat.

8. Melakukan penguasan vernis untuk mendapatkan lapisan top coat yang sempurna dengan mengampelas menggunakan kertas ampelas nomor 400.

Catatan: Pengampelasan secara basah dapat dilakukan jika lapisan vernis telah menutup pori-pori kayu dengan rapat, sehingga air tidak masuk ke dalam pori-pori kayu saat proses pengampelasan.Selengkapnya TEKNIK FINISHING FURNITUR 1

Menyelusuri Harga dan Ukuran Wiremesh: Panduan Lengkap untuk Pembeli

harga wiremesh per lembar 6 meterHarga wiremesh m6 per kg

Wiremesh merupakan salah satu produk industri yang terbuat dari rangkaian besi yang disambung dengan metode las. Fungsinya sangat beragam, seperti untuk memperkuat struktur bangunan, sebagai tulangan konstruksi beton bertulang, membuat pagar, anak tangga, dan sebagai penguat talud. Wiremesh hadir dalam berbagai ukuran, jenis, dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Harga wiremesh per kg akan bervariasi tergantung pada ukuran dan jenisnya.

Berdasarkan informasi yang saya temukan, harga wiremesh dengan ukuran M6 berada dalam kisaran Rp 401.500 per lembar atau sama dengan Rp 11.550 per kg. Wiremesh M6 memiliki diameter 6 mm dan berat sekitar 34,76 kg per lembar. Jenis wiremesh ini umumnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti dak beton, lantai beton, dan dinding beton.

harga wiremesh m10


Harga wiremesh m8

Wiremesh M8 merupakan jenis besi batangan berbentuk jaring-jaring dengan lubang berukuran 15 x 15 cm dan diameter kawat 8 mm. Digunakan umumnya dalam konstruksi lantai bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Keunggulan Wiremesh M8 meliputi kekuatan, ketahanan terhadap karat, kemudahan pemasangan, dan efisiensi biaya.

Harga Wiremesh M8 bervariasi tergantung merek, kualitas, dan lokasi penjualan. Menurut beberapa sumber, harga untuk Wiremesh M8 ulir dengan ukuran lebar 2,1 meter x panjang 5,4 meter berkisar antara Rp594.250 hingga Rp713.700 per lembar. Sementara Wiremesh M8 polos dengan diameter 7,7 mm memiliki harga sekitar Rp650.000 per lembar atau Rp11.550 per kg.

Untuk memperoleh harga terbaik, disarankan untuk membandingkan penawaran dari beberapa toko bangunan, baik online maupun offline. Pastikan juga untuk memeriksa sertifikat SNI sebagai jaminan kualitas dan standar Wiremesh M8. Sesuaikan kebutuhan dan anggaran Anda dengan ukuran dan jumlah Wiremesh M8 yang diperlukan.

harga wiremesh per kg


harga wiremesh m8 per lembar


Ukuran wiremesh per lembar

Mengetahui ukuran wiremesh per lembar merupakan informasi penting sebelum menggunakan atau membeli material ini untuk proyek konstruksi. Wiremesh adalah jaring-jaring kawat baja yang terhubung satu sama lain, berbentuk persegi atau persegi panjang. Kawat baja dihubungkan dengan menggunakan teknik pengelasan. Digunakan untuk penguatan beton, pengamanan area, dan aplikasi lain yang memerlukan ketahanan mekanis tinggi. Ukuran wiremesh memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan dan stabilitas struktur yang dibangun.

Ukuran wiremesh standar per lembar adalah 2,1 meter x 5,4 meter dengan diameter kawat bervariasi dari 4 mm hingga 12 mm. Diameter kawat biasanya diidentifikasi dengan tipe M, seperti M4, M5, M6, dan seterusnya. Semakin besar diameter kawat, semakin kuat dan berat wiremesh. Jarak antar kawat juga mempengaruhi ukuran wiremesh, dengan jarak antar kawat standar adalah 15 cm x 15 cm, meskipun ada opsi ukuran lain sesuai kebutuhan.

Wiremesh juga tersedia dalam bentuk roll atau gulungan, dengan ukuran panjang dan lebar yang berbeda dari wiremesh lembaran. Ukuran wiremesh per roll umumnya adalah 2,1 meter x 5 meter atau 2,1 meter x 54 meter. Wiremesh roll lebih praktis untuk penggunaan pada area yang luas atau memanjang, seperti lantai gudang, dermaga, jalan raya atau jembatan.

Untuk menentukan ukuran wiremesh yang sesuai dengan proyek konstruksi, beberapa faktor perlu dipertimbangkan, antara lain:

- Fungsi dan tujuan penggunaan wiremesh

- Jenis dan kualitas beton yang digunakan

- Beban dan tekanan yang akan ditanggung oleh struktur

- Anggaran dan biaya yang tersedia

Pemilihan ukuran wiremesh yang tepat akan membantu memastikan hasil konstruksi yang kuat, tahan lama, dan efisien.


1 lembar wiremesh berapa m2

Jika Anda ingin mengetahui luas satu lembar wiremesh, Anda perlu mengetahui dimensi standar lembaran wiremesh. Wiremesh lembaran biasanya memiliki panjang 5,4 meter dan lebar 2,1 meter. Dengan demikian, luas satu lembar wiremesh dapat dihitung dengan mengalikan panjang dan lebar, menghasilkan luas sebesar 11,34 meter persegi. Jadi, jawaban untuk pertanyaan "Berapa luas 1 lembar wiremesh?" adalah 11,34 m2. Informasi ini dapat membantu Anda menghitung kebutuhan wiremesh dengan lebih mudah dan akurat untuk proyek konstruksi Anda.

Memahami apa maksud tanah ribat

Dalam Islam, istilah "ribat" (bahasa Arab: Ψ±Ψ¨Ψ§Ψ·) mengacu pada tindakan menjaga atau mempertahankan perbatasan wilayah Muslim. Praktik ini dianggap sebagai bentuk jihad (perjuangan) dan sering dilakukan oleh individu atau kelompok yang saleh yang berusaha melindungi komunitas Muslim dari ancaman eksternal.

Konsep ribat berakar pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk membela diri dari orang-orang yang memerangi mereka (Al-Qur'an 2:194). Nabi Muhammad juga mendorong para pengikutnya untuk terlibat dalam ribat, dengan menyatakan bahwa "Satu malam ribat di jalan Allah lebih baik daripada seribu malam ibadah."


Ribat sangat penting selama abad-abad awal Islam, ketika komunitas Muslim masih relatif lemah dan rentan terhadap serangan. Tentara Muslim sering mendirikan pos perbatasan, yang dikenal sebagai ribat, di lokasi strategis untuk mencegah invasi musuh dan melindungi jalur perdagangan.

Selain signifikansinya secara militer, ribat juga memiliki dimensi spiritual. Umat ​​Islam yang terlibat dalam ribat diyakini mendapatkan pahala dari Allah dan mengumpulkan amal baik. Tindakan menjaga perbatasan Islam dipandang sebagai cara untuk melindungi iman dan membela hak-hak umat Islam.

Seiring waktu, praktik ribat berkembang dan mengambil makna baru. Dalam beberapa tradisi Sufi, ribat mulai dilihat sebagai metafora perjuangan batin melawan kecenderungan negatif seseorang. Sufi percaya bahwa dengan terus-menerus menjaga hati dan pikiran mereka dengan waspada, mereka dapat mencapai penyucian spiritual dan kedekatan dengan Allah.

Saat ini, konsep ribat masih relevan bagi umat Islam di seluruh dunia. Meskipun makna militer tradisional ribat mungkin tidak lagi berlaku dalam banyak kasus, prinsip-prinsip dasar kewaspadaan, pertahanan diri, dan perlindungan komunitas tetap penting. Umat ​​Islam didorong untuk menyadari ancaman yang dihadapi komunitas mereka dan mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.

Dengan demikian, tanah ribat adalah tanah yang digunakan untuk tujuan ribat, yaitu menjaga atau mempertahankan perbatasan wilayah Muslim. Tanah ini dapat berupa pos perbatasan, benteng, atau bahkan masjid. Tanah ribat sering kali memiliki makna spiritual bagi umat Islam, karena dianggap sebagai tempat suci yang digunakan untuk membela iman dan melindungi komunitas.

Catatan Sementara

 
© - Catatan Afandi Kusuma | Buku.suwur | Furniture.Omasae | JayaSteel | OmaSae | Alat Pesta + Wedding | Galvalum | DepoAirIsiUlang | Seluruh Arsip